ΤΟ ΕΡΓΟ EMPLOYOUTH

στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την είσοδο στην απασχόληση ατόμων με υψηλή μόρφωση και την δημιουργία προοπτικών βασισμένων στην ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και καινοτομία. 

Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει μια ολιστική δέσμη μέτρων που θα αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας με τελικό στόχο την ανταλλαγή ειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών, και την  ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στην διασυνοριακή περιοχή

Χρηματοδότηση Έργου: INTERREG IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Άξονας Προτεραιότητας: 1. Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας

Ειδικός Στόχος: 1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για εκπαιδευμένους απόφοιτους αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών

Προϋπολογισμός Έργου: 850.200,00€

Project Duration: 2/4/2018 – 31/3/2021

Στόχοι του Έργου: