ΣΧΕΤΙΚΆ με Το ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 είναι ένα διασυνοριακό Πρόγραμμα συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).

Η δήλωση στρατηγικής του Προγράμματος είναι «να ενισχύσει την εδαφική συνοχή μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης δείχνοντας σεβασμό στο περιβάλλον και χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους για την αναβάθμιση του τουρισμού». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 είναι 45.470.066,00 €.    

περισσότερα

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ