WP1: Управување со проекти и координација

 • Активности за подготовка
 • Управување со проекти и извештаи за напредок
 • Проектни состаноци
 • Трошоци за ревизија

WP2: Комуникација и дисеминација

 • План за комуникација
 • Развој на материјали за дисеминација
 • Развој на веб-страна на проектот и ажурирање на содржината
 • Настани за јавноста и конференции

WP3: Негување на иновативни идеи

 • Избор и евалуација на кандидати
 • Семинар за ментори
 • Операција за стартување на акцелатори

WP4: Прединкубација на иновативни идеи

 • Работна програма на coworking (прединкубација)
 • Стартување на ИТ платформа за претприемништво
 • Организација на мрежни активности
 • Организирање на конкуренција на најдобра иновативна идеја