Διαδικτυακός Διαγωνισμός καινοτόμας ιδέας

Στο πλαίσιο του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ο διαγωνισμός καινοτόμας ιδέας την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με το Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), το Επιμελητήριο Κιλκίς, το Επιμελητήριο Πέλλας, το Επιμελητήριο Πέλλας, το St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola και το Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση θα συμμετέχουν 30 νέοι και νέες που συμμετείχαν στην Β’ Φάση του Προγράμματος στην Θεσσαλονίκη και στην Μπίτολα και θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στο κοινό, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει και να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, ειδικά των νέων, και να ενισχύσει την δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας.  Η αξιολόγηση των ιδεών θα γίνει από ένα πάνελ εκπροσώπων από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και από VC Fund.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών