Serres Chamber of Commerce and Industry (Lead Beneficiary)

Сереската комора за трговија и индустрија е локална организација на бизниси и компании во Серес, со намера да ги развие и продолжи интересите на локалните компании и бизниси во Грција. Основана е во 1947 година, има околу 10.000 членови и се состои од три сектори: трговија (3.600), производство (1.400) и услуги (5.000). Во контекст на одговорностите и активностите на институцијата CCI, Сересската комора во соработка со други локални институции ги поддржува своите членови преку своите активности и иницијативи и придонесува за економскиот и социјалниот развој на Префектурата во Серес.

 

Активностите на Серес Комората вклучуваат:

 • усогласеност на Генералниот трговски регистар
  • услуга на едношалтерски систем
  • доставување меморандуми и предлози до министерствата
  • обезбедување Канцеларија за информации на инвеститорите
  • давање одговори на инвестициските планови
  • обезбедување на услуги за Канцеларијата за надворешна трговија на Грција
  • обезбедување на Школа за бизнис
  • организирање комерцијални и професионални делегации и состаноци
  • учество на меѓународни комерцијални изложби
  • развивање и чување на база на податоци за бизниси на Префектурата во Серес
  • Информативна Канцеларија која ги советува членовите за прашања поврзани со даноците и осигурувањето.

CCI во Серес е повикана да игра водечка улога како предводник на грчката економска соработка, особено со балканските земји, и на тој начин разви одлични односи со тие земји, а особено со Бугарија. Еден фактор што позитивно придонесува кон ова е позицијата на Префектурата во Серес со влезот и излезот кон и од Источна Европа.

SCCI има учествувано во разни проекти во минатото, вклучувајќи (индикативна листа): “Заедница која учи”,”EMPLOCOMP”,” ENACT”,”ENTRE + GB”, “Балансирање на вештини”.

Буџет на партнерот: 174.860,00 €

 • Комитет за истражување – Универзитет на Западна Македонија – лого
  • Друштво за истражување и развој на Килкис, Комората за трговија и индустрија – лого
 • Комора на Пела – лого
 • Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола – лого
 • Фондација за одржлив економски развој, Преда плус – лого

Буџет на проектот: 850.200,00 €

Траење на проектот: 1/4/2018 – 30/09/2019

 

Research Committee – University of Western Macedonia (PB2)

Универзитетот на Западна Македонија (UOWM) е мулти-кампус универзитет во Северозападна ГРЦИЈА, во РЕГИОН НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА. Тој е основан во 2002 година во Кожани. Денес има    6 оддели:

Факултет за инженерство:

 • Катедра за машинско инженерство (Кожани)
 • Катедра за информатика и телекомуникациски инженеринг (Кожани)
 • Катедра за инженерство на животната средина (Кожани)

Факултет за образовни науки:

 • Катедра за основно образование (Флорина)
 • Катедра за медицинско образование (Флорина)

Факултет за ликовни уметности:

 • Катедра за применета и визуелна уметност (Флорина)

Активностите на Комитетот за истражување на UOWM се фокусираат на управувањето со истражувачки проекти и поставувањето на целосното формирање на истражувачката политика на универзитетот. Во согласност со таа рамка, посебната сметка за истражувачки фондови (SARF-ΕLKE), како дел од Комитетот за истражување, го известува наставниот и истражувачкиот кадар на универзитетот за потенцијални (проектни) извори на финансирање, го поттикнува доставувањето предлози за одредени истражувачки проекти и го насочува универзитетскиот кадар за тоа како да се искористат и да се спроведат постапки за финансирање, во врска со истражувачките и развојните проекти.

Примарната цел на SARF е да управува со фондови во име на Универзитетот, кои доаѓаат од било кој извор поврзан со национални, европски и меѓународни проекти. Овие средства можат да ги покријат трошоците од секаков вид, кои се неопходни за спроведување и завршување на истражувачки, академски, образовни и развојни проекти. Овие трошоци можат да бидат поврзани со вршење на научни, технолошки, менаџерски, деловни и уметнички услуги, изработка на посебни технички студии, спроведување на какви било научни лабораториски тестови и анализи, поставување на научни и технички спецификации за трети страни и вршење на сите други услуги кои можат да придонесат за интерконекција на образованието и истражувањето со практичното производство. Овие услуги ги вршат или членови на академскиот и истражувачкиот персонал на универзитетот или надворешни научни и технички експерти од јавниот или приватниот сектор.

Буџет на партнерот: 143.000,00 €

Research and Development Society of Kilkis Chamber of Commerce and Industry (PB3)

Друштвото за истражување и развој на Стопанската и индустриска комора (ЕТЕАК) во Килкис е основано во јуни 1994 година од страна на Комората на Килкис (Јавна единица) и работи во интерес на полето на Комората. Главен акционер на ETEAK е Комората на Килкис со 99%, додека Комерцијалната асоцијација на Килкис исто така учествува со 1%.

Одборот на директори на ЕТЕАК е составен од петте членови на Извршниот комитет на Комората и претседателот на Комерцијалната асоцијација на Килкис. По изборите во декември 2017 година, сегашниот претседател на ЕТЕАК е г-дин Павлос Тоникидис.

ЕТЕАК, од нејзиното основање, работи во тесна соработка со Комората и е активна во разни области, со две главни цели:

 • да ги поддржи членовите на Комората преку информирање и консултации за финансиските алатки, управувањето со проектите, деловните, странските пазари и извозни постапки, лансирањето на производ и развој на нивната извозна активност.
 • да ја поддржува Комората во управувањето со спроведените програми и проекти; организирањето на настани и семинари, посредувањето и користењето на финансиските инструменти.

ETEAK има долгогодишно искуство во планирањето и спроведувањето на европски и национални проекти, како што се (индикативна листа): IPRforSEE, INCLUDE, e-BEST, SYN-ENERGEIN за вработување, CO-CREATE, BRENDA.

Буџет на партнерот: 134.200,00 €

Комора на Пела (PB4)

 

Chamber of Pella (PB4)

Комората на Пела е основана во 1981 година со Указ на претседателот 155 / 14-02-1981. Во согласност со законот, таа е раководена од избран Одбор на директори со 21 член и Административен комитет од 5 члена.

Комората на Пела има за цел заштита и развој на трговијата, индустријата, занаетчиската индустрија и професиите во регионот, во рамките на националната економија, како и за унапредување на економскиот раст во регионот.

Најважните услуги што им се обезбедуваат на членовите на Комората, покрај административни, ги вклучуваат и следните:

 • Комората ги доставува извештаите и мислењата на Државниот совет за трговија, производство и разни професии. Учествува во комитети и тела за програмирање на инфраструктурни работи. Таа го промовира развојот на трговијата со извоз, производство, разни професии, генерално зголемување на производството и продуктивноста.
 • Управува со индустриски зони и зони за слободна трговија, деловни центри, постојани изложби, изложбени простори итн.
 • Воспоставува непрофитни друштва за управување со средства главно од заедницата или приходи од други меѓународни организации.
 • Организира конференции, семинари и едукативни програми.
 • На своите членови како и на секое заинтересирано тело им обезбедува, мислења и информации за секое прашање од економска природа.

Буџет на партнерот: 89.400,00€

University of St. Kliment Ohridski – Bitola – Faculty of Information and Communication Technologies (PB5)

Факултетот е основан во 2014 година како посебна единица со спојување на Одделот за ИКТ на Факултетот за технички науки и дел од Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи.

ИКТ за прв пат  се воведе со првата студиска програма за применета информатика на Факултетот за технички науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски “- Битола  од 2001 год. Неговата мисија е да обезбеди образовни услуги и научни истражувања во областа на информатичките и комуникациските технологии, како и услуги за доживотно учење.

Неговата визија:

 • Да се изгради водечка образовна позиција во областа на ИКТ во поширокиот регион во Битола.
 • Да се обезбедат студиски програми кои ќе бидат прилагодени на барањата на деловниот сектор и да ја зајакнат соработката со регионалните бизниси во оваа област.
 • Да се обезбеди соработка со светски универзитети кои нудат образовни услуги во областа на ИКТ.
 • Да се изгради препознатлив бренд во земјата и во странство со прилагодување на студиски програми кои се изучуваат на највисоко рангираните универзитети во светот.

Буџет на партнерот: 244.140,00€

Foundation for Sustainable Economic Development Preda Plus (PB6)

Со своите почетоци и искуство во развојот на приватниот сектор, Пелагонија-ПРЕДА беше признат како стабилен партнер на своите финансиери, деветте општини од пелагонискиот регион во нивните напори за регионален развој и меѓуопштинска соработка.

Во 2010 година организацијата се зголеми и се трансформира во нова Фондација за одржлив економски развој – ПРЕДА Плус. Целта беше да се обезбеди континуитет на една деценија од инвестиции во развојот на институциите и човечкиот капитал.

Покрај тоа, имајќи го стекнатото искуство во 2013 година од поранешна Југословенска Република Македонија беше понудено во Косово да се  реализира туристички проект, TourTaste. Во 2015 година, ПРЕДА Плус Косово беше основано како чекор кон нашата цел да придонесеме во процесот на развој на земјите од Западен Балкан.

 

Во моментот Фондацијата за одржлив економски развој – ПРЕДА плус се соочува со брз процес на раст во однос на членовите на тимот и работењето во двете земји. ПРЕДА ПЛУС е промотор на одржлив економски развој и социјален просперитет преку олеснување на јавните, приватните и граѓанските иницијативи, на локално / регионално ниво на Балканот.

Главни задачи на ПРЕДА Плус се:

 • Промовирање на добро управување преку стратешко планирање и спроведување, почитувајќи ги принципите на транспарентност и учество
 • Професионален проект и управување со грантови
 • Посебни модели за развој на деловен сектор
 • Организациски / институционален развој
 • Социо-економски развој

Буџет на партнерот: 64.600,00 €